Praca: Dealer ds. obsługi klientów instytucjonalnychDealer ds. obsługi klientów instytucjonalnych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: IP/35/0518

 

Zakres obowiązków:

 • zawieranie transakcji kupna/ sprzedaży obligacji skarbowych, natychmiastowych transakcji fx i walutowych transakcji terminowych oraz innych transakcji rynku pieniężnego
 • samodzielne dokonywanie transakcji w ramach obowiązujących limitów
 • bieżąca analiza danych ekonomicznych i trendów rynkowych
 • budowanie i utrzymywanie relacji z niebankowymi instytucjami finansowymi
 • ścisła współpraca z tradingiem
 • współpraca z doradcami i analitykami bankowości korporacyjnej

Oczekiwania:

 • doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku: Fixed income dealera, Repo dealera, Interest rate derivatives dealera, Dealera ds. obsługi klientów finansowych, Dealera rynku pieniężnego /walutowego
 • wiedza dot. rynku pieniężnego obligacji/stopy procentowej i instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku
 • umiejętność interpretowania danych ekonomicznych i trendów rynkowych
 • wiedza dot. rozliczania instrumentów finansowych - mile widziana
 • umiejętność dokonywania analizy technicznej
 • znajomość aplikacji pakietu Office oraz programów: Kondor+, Bloomberg / Reuters
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • samodzielność w realizacji zadań
 • sumienność, systematyczność oraz odpowiedzialność
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Nasza oferta:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej instytucji finansowej
 • możliwość pracy w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
 • przyjazna i inspirująca oferta pracy
 • atrakcyjny pakiet benefitów płacowych oraz pozapłacowych
 • możliwość rozwoju w ramach Grupy mBanku


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.