Praca: Główna księgowa / Główny księgowy


Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko:


Główna księgowa/Główny księgowy w NIW-CRSO (nr R1903)

 

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Naszym celem jest wspieranie organizacji i pojedynczych osób, działających w sektorze pozarządowym.

 

Wymiar etatu: 1


Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • Prowadzenie rachunkowości Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sporządzania, przyjmowania, organizowania obiegu, archiwizowania i kontrolowania dokumentów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu operacji finansowych i gospodarczych.
 • Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i realizacja systemu kontroli zarządczej z obszaru rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki.
 • Opracowywanie projektu planu finansowego NIW-CRSO we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, a następnie wykonywanie budżetu.
 • Sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych oraz finansowych, dokonywanie ich analizy, zapewnienie informacji na temat wykorzystania planowanych środków, występujących zobowiązań.
 • Kierowanie pracami komórki księgowej.
 • Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych oraz finansowych.
 • Sprawowanie nadzoru nad rozliczeniami podatku od osób fizycznych, podatku VAT oraz składek  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz opiniowanie projektów zarządzeń i innych dokumentów  rodzących skutki finansowe dla NIW-CRSO.

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości albo
 • Ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości albo
 • Wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów albo
 • Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem;
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ubezpieczeniach społecznych i o podatkach oraz aktów wykonawczych do ww. przepisów prawa;
 • Umiejętność sprawnego organizowania pracy własnej i zespołu, skutecznego komunikowania się oraz skutecznego działania w warunkach stresu;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i aplikacji finansowo-księgowych;
 • Kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie zawodowe w agencji wykonawczej,

 • Doświadczenie w rozliczaniu dotacji z budżetu państwa,

 • Znajomość programu System SYMFONIA,

 • Znajomość ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

 • Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Nagrody – w zależności od wyników pracy,
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • Pakiet socjalny,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie metra Rondo ONZ.


Zobacz podobne oferty