Praca: Główny Księgowy


Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Główny Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – nr ref. 450

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:

 • odpowiadać za prowadzenie rachunkowości Straży Miejskiej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i przepisami wewnętrznymi
 • nadzorować prawidłowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywać wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, a także gwarantować kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • zatwierdzać projekty planów finansowych oraz sprawozdania finansowe i budżetowe
 • opracowywać projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz nadzorować ich przestrzeganie w strukturach Straży Miejskiej.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • co najmniej cztery lata stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej cztery lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z opisem niniejszego stanowiska pracy
 • powyżej pięciu lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu księgowości (lub cztery lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie i jeden rok doświadczenia w kierowaniu ludźmi)
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie w obszarze finansów
 • powyżej pięciu lat doświadczenia zawodowego prowadzeniu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (lub cztery lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie i jeden rok doświadczenia w kierowaniu ludźmi)
 • certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, kodeksu pracy, przepisów o ZFŚS, ustawy o pracownikach samorządowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.


Zobacz podobne oferty